POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Amb caràcter general, el tractament de les dades de caràcter personal es realitzarà d’acord amb la normativa què es d’aplicació, respectant tots els principis establerts en la mateixa.

Així, d’acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD) i a la Llei 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals seran tractats per l’Ajuntament de la Font d’en Carròs, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de recollir les propostes dels veïns d’aquest municipi; i, així, fer efectiva la seua participació en els assumptes del poble, sobre la base de les regulacions vigents.

Les dades seran tractades per l’Ajuntament de La Font d’en Carròs amb finalitats merament numèriques i estadístiques i seran esborrats una vegada conclòs el procés participatiu. 

La base jurídica de legitimació per al tractament de les dades personals radica en l’exercici dels poders públics o competències conferits o, en el seu cas, la necessitat de compliment d’una missió realitzada en interès públic.  

Les dades seran conservades durant el termini de temps que estiga vigent l’expedient administratiu o, en el seu cas, pel temps de resolució d’un procediment contenciós administratiu derivat. No obstant això, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d’arxiu d’interès públic, finalitats d’investigació científica i històrica o finalitats estadístiques.

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament: Plaça de l’Ajuntament, 17 – CP: 46717, La Font d’en Carròs, València o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpo@lafontdencarros.es

En l’escrit haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d’enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també documente que acredite la representació i document identificatiu d’aquest. 

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).